shadow

Disclaimer

Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden :

 

Het bedrijf

Deze website www.unique.be (hierna de “Website ” genoemd) is eigendom van de Unique, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,  Frankrijklei 101, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0402.724.895.

 

Gebruik van de Website

Unique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van de inhoud of de publicaties op deze Website, noch kan Unique aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van de interactieve diensten.

 

Informatie op de Website

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/bezoeker worden beschouwd.

Unique levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie op de Website bij te werken. Unique geeft echter geen enkele garantie aangaande de correctheid, recentheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geldigheid van de inhoud en de publicaties van deze Website.

 

Intellectuele eigendom

De Website bevat teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's, die eigendom zijn van Unique en/of derden.

Het is derhalve niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Unique de op en via deze Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

Het is eveneens niet toegelaten om zonder de voorafgaande toestemming van Unique vanuit andere sites te linken naar deze Website door middel van hyperlinking, deeplinking, framed linking, inlining of andere soortgelijke technieken.

Niets op deze Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

 

Downloaden

Het downloaden van bestanden van deze Website is steeds op eigen risico. Ondanks het feit dat de servers van Unique worden beschermd met antivirussoftware, kan Unique niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het downloaden, installeren of opslaan van een virus of andere malware die niet door de antivirussoftware werd gedetecteerd.

 

Verwijzingen en links naar andere websites

De Website kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website te vergroten en Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website opnemen, betekent dat geenszins dat Unique instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Unique op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website.

 

Privacy

Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u onder de link privacystatement. 

 

Aansprakelijkheid

Unique is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of diensten, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van de Website gebruik te maken. Indien en voor zover Unique toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Unique voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Unique is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Unique zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.pri

 

Aanpassen van deze Disclaimer

Unique heeft het recht deze Disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Disclaimer zal op deze Website kenbaar worden gemaakt. De meest actuele Disclaimer is te allen tijde in te zien op de Website .

 

Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Unique zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Disclaimer blijven onverminderd van kracht.

 

Toepasselijk recht en geschillenregeling

De inhoud, de publicaties en de diensten die Unique via deze Website  aanbiedt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil mbt de (interpretatie van) deze Disclaimer of mbt de Website, zijn de Rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd.          

U vindt de link naar deze Disclaimer en het Privacystatement onderaan op elke pagina van de Website.

Zoek een Unique kantoor in de buurt

Op zoek naar werk of geschikt personeel? Dan ben je bij Unique aan het juiste adres. Unique is het uitzendbureau gespecialiseerd in het werven en selecteren van vast en tijdelijk personeel. De focus ligt binnen Unique op Office, Customer Care, Finance, Technicum en Human Resources. Met meer dan 40 kantoren in heel België is er altijd een Unique-kantoor in de buurt. Bekijk de vacatures.

Erkenningsnr: VL VG. 566/BUO | BRU 00218-406-20121108 00218-405-20121108 | WAL W.INT.031 W.RS.31 W.SO.31